Renovering av Tungelsta skola 2018–2019

Tungelsta skola är en skola från förskoleklass upp till årskurs 9 med cirka 900 elever. Skolans ursprungliga huvudbyggnad Hus A uppfördes 1955 och genomgår en totalrenovering under 2018 och 2019.

Bakgrund

Tungelstaskolans Hus A är en tvåvåningsbyggnad som inrymmer sju klassrum, slöjdsal, lärstudio, fritidsverksamhet, administration, personalutrymmen och teknikrum för hela Tungelsta skola samt två uthyrningslokaler i källarplan.

I samband med upprustningen som bland annat inbegriper installation av ny ventilation, nya stammar, ny el, akustiska åtgärder samt åtgärdande av fasader och samtliga ytskikt genomförs även verksamhetsanpassningar av lokalerna. Den inre utformningen och planläggningen av ytorna från 1950–talet omdisponeras för att bättre möta dagens krav på säkerhet, tillgänglighet, tillgång till toaletter och grupprum.

För att kunna genomföra åtgärderna behöver skolverksamheten i Hus A evakueras under sommaren 2018 till tillfälliga skollokaler som placeras i nära anslutning till de befintliga lokalerna. De renoverade lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning vid årsskiftet 2019–2020.

Skolan har genomfört en risk– och konsekvensanalys för att kartlägga eventuella faror som kan uppstå i samband med ombyggnation och evakuering samt för att säkerställa en bra arbetsmiljö för skolans elever och personal.

Kontakt för den här sidan: tungelstaskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2019