Särskilda behov och extra stöd

Tungelsta skola erbjuder alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

En av Tungelsta skolas huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Eleven har rätt att få det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt inom den ordinarie undervisningen.

Läsåret 2019/2020

Vi vill inkludera eleverna i ännu större utsträckning än vi gör idag. Inför läsåret 2019/20 kommer vi därför att arbeta på ett nytt sätt med våra små grupper, som får särskilt stöd, på hela skolan. Med inkludering menar vi att alla känner gemenskap på olika nivåer, att alla tillhör ett enda system, att alla känner en demokratisk gemenskap, att alla får visa delaktighet och att olikhet ses som en tillgång. All forskning visar att inkludering är det mest framgångsrika arbetssättet för alla.

Skillnaderna inom skolan ska undvikas vilket är en av grundpelarna i vår läroplan. Vi vill arbeta ännu tydligare utifrån de individuella behov som finns och anpassa för alla. 

Alla våra små grupper kommer i fortsättningen att gå under samlingsnamnet Oasen. Vi kommer att ha tre grupper på hela skolan som kommer att heta Oasen F–2, Oasen 3–6 och Oasen 7–9. Grupperna kommer att arbeta på olika platser i skolan som de gör idag. Kommunplacerade elever i Lärstudio kommer att ingå i dessa grupper.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019