Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Olof Holdar

Trygghet i skolan är grunden för att lyckas. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Vi arbetar kontinuerligt med normer och förhållningssätt för att skapa trygghet. Elevhälsan och trygghetsteamet spelar också viktig roll i arbetet.

Skolan arbetar ständigt med normer och värden och det främjande arbete som bedrivs av elevhälsan. Trygghetsarbetet handlar också om skolans samarbetskultur och gemensamma förhållningssätt.

Arbetet mot diskriminering och kränkningar

Vi har ett trygghetsteam, som består av elevhälsoteamet. Det arbetar mot mobbning, diskriminering och mot kränkande behandling.

Vi arbetar målmedvetet för att förebygga, upptäcka och stoppa eventuella diskrimineringar eller kränkningar. Alla elever svarar en gång per termin på en enkät om trivsel som sedan bildar underlag för fortsatta insatser. Vår målsättning är att alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan.

Vi bedriver ett förebyggande arbete för att främja likabehandling och demokratiska värderingar. Vår långsiktighet och uthållighet ligger i att hålla Likabehandlingsplanen levande som pedagogerna integrerar i sin undervisning.

Trygghetsteamet

Vi har tydliga rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp mobbningssituationer. Det åtgärdande arbetet sköts av Trygghetsteamet. Anmälningarna till Trygghetsteamet kan komma in genom elever, personal eller vårdnadshavare. Trygghetsteamet kontaktar först arbetslaget och utreder vad de har gjort och vilka åtgärder de har vidtagit. Efter det fortsätter vi utredningen med de berörda parterna. Vi informerar alltid vårdnadshavarna om vårt upplägg.

Tydliga lektionsstrukturer

Studiero och trygghet främjas av att vi har tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap i klassrummet.

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2021